Hermed følger referatet fra bestyrelsesmøde afholdt d. 25/3 - 08 hos undertegnede.

Alle mødt.

Særlig velkommen til Jane som nyt medlem.

Ad. 1
Intet at tilføje

Ad. 2
Bodil orienterede om medlemssituationen. Antallet af betalte kontingenter er pt på 59.
I følge samarbejdsaftalen med roklubben er der derfor overført 5900 kr til roklubben.

Ad. 3
Bestyrelsen drøftede højnelse af kommunikationen i klubben. Store og principielle
sager behandles bedst via møder frem for kommunikation over nettet. Det er en
mere smidig og nuanceret behandling.
Bestyrelsens strøtanker, drøftelser og skriftlige udkast holdes inden for bestyrelsens
rækker, indtil de er færdigbehandlet og klar til videreformidling til andre personer og
en bredere offentlighed. Dette for at undgå forviklinger og evt. misforståelser.
Af samme grund sker henvendelser til roklubben om lån af lokaler eks. klublokalet til
roklubbens formand, Bjarne Linneberg.
Undertegnede kontakter Erik Preisler for at få yderligere informationer om Skiveordningen.
Bjarne Linneberg og undertegnede har evalueret den nuværende samarbejdsaftale.
Den fortsætter indtil en ny er aftalt i sammenhæng med renoveringen af roklubbens lokaler.
Undertegnede kontakter Bjarne Linneberg for at aftale tidspunkt for et møde
 mellem de to
klubbers bestyrelser om dette emne. I tråd hermed er det aftalt med Bjarne Linneberg,
at Viski ikke indsender ansøgning til SIS ang. renovering.

Ad. 4
Jane kontakter Sten og Verner vedrørende et maj- arrangemet bestående af en tur til
Snævringen ved Flyndersø.

Runden
ngelise ansøger hos Trygfonden om at få tildelt en hjertestarter.
Stevan Jakobsen repræsenterer Viski på årsmødet i VIFU.
Bestyrelsen spuler saunaen d. 25/4 efter badning ved hjælp af Christians udstyr

Evt.
Intet at tilføje.

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Bodil mandag d. 7/4 kl. 17.00 alt efter behov.

- med Viskihilsen, Peter