Viskireferat fra bestyrelsesmøde hos Jane d. 12/1 - 09:
 
Alle mødt   
 
Ad 1 Intet at tilføje
 
Ad 2 Glædelig tilgang af nye medlemmer. I nær fremtid udsender Bodil kontingentopkrævninger for 09.
Ved generalforsamlingen kan det så konstateres, hvor stor medlemsskaren er.
 
Ad 3 Diverse jobs ved januararrangementet med familien Lauersen ( Tarok ) blev fordelt efter følgende model:
Det kulinariske tager Eva og Bodil sig af. Christian står for det tekniske, mens undertegnede anskaffer gaver.
 
Runden
Vi skal huske at mane til forsigtighed, når der ligger is i vandet. Ellers kan man ret let skære sig.
Jane køber en ny temperaturmåler.
Bodil sender ansøgningen om aktivitetstilskud ind til kommunen.
Bestyrelsen spuler sauna og omklædningsrum d. 30/1 efter badning.
 
Næste møde afholdes hos undertegnede d. 17/2 kl. 16.45.
 
Med vinterlig Viskihilsen,
Peter.