Hermed referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 3/4 - 09:

Afbud fra Christian

Roklubben og Viski indsender en fælles ansøgning til SIS på 800.000 kr til renovering
af sauna- og badefaciliteterne.
Et længe næret ønske som er blevet gentaget gennem de senere år. Roklubben har  på
generalforsamlingen besluttet at skyde 100.000 kr i projektet. Viski bidrager med 30.000 kr.

Jane udformer invitation til kaffekomsammen efter badning søndag d.26/4. Det er sidste
almindelige badedag i sæsonen.

Næste møde afholdes hos Christian tirsdag d 21/4 kl. 16.45.

Med Viskihilsen,

Peter.