Hermed referatet fra bestyrelsesmøde i Viski afholdt d. 10/6 09 hos Christian på Lyby Strand:

Alle mødt

Ad 1 Christians nyeste udkast til indmeldelsesskema blev godkendt

Ad 2 Bodil udleverede en opdateret medlemsliste

Ad 3 Under evalueringen af den forgange sæson glædede bestyrelsen sig over den flotte med-
lemstilslutning til klubbens aktiviteter

Ad 4 Hovedplanen for næste sæson ser foreløbig således ud:

Søndag d. 4/10 åbning med badning og besøg på restaurant Strandtangen

Klubaften i november måned med indbydelse til roklubben. Emne: Whiskyaften. Undertegnede
kontakter mulig foredragsholder.

Fredag d. 18/12 julesild

Fredag d. 29/1 - 10 måneskinsbadning

Fredag d. 26/2 - 10 generalforsamling

Marts måned. Udflugt til Silkeborg med badning i Almind Sø og spisning. Eva kontakter den lokale klub.

April måned. Udflugt til Sundsøre med badning og efterfølgende kaffe på Sundsørehus. Vi satser på d. 11
eller d. 18. Jane tager kontakt til de lokale isbadere.

Ad 5 Christian tilmelder fire hjælpere til spejderarrangementet

Runden

Hjemmesiden bliver ifølge Christian evt. studieobjekt for et hold unge studerende fra Århus. Det kan med-
føre forslag til forbedringer, hvad bestyrelsen naturligvis er med på.

Klubben har modtaget 504 kr i aktivitetstilskud fra kommunen, oplyste Bodil.

Undertegnede vil atter henvende sig til kommunen angående oprensning af havnen.

Drøftelse af "udmærkelsessymboler" til medlemmer der i særlig grad har ydet en indsats for klubben.
Alt sammen beregnet til generalforsamlingen. Bestyrelsen er i tænkeboks vedr. emnet.

Tak til Christian for hans display til Maritim Dag. Der lægges et billede ud på hjemmesiden med medføl-
gende tekst. Selve figuren kan evt. opstilles i roklubbens lokaler ved vores opslagstavle.

Næste afvikles hos Eva d. 19/8 kl. 16.45.