VISKI

Vedtægter for Skive Vinterbadeklub af 2004.
Revideret, Februar 2023.

§ 1: NAVN

 1. Klubbens navn er Skive Vinterbadeklub. Kaldet ‘VISKI”, som er en forkortelse af ‘Vinterbaderne i Skive”.
 2. Klubbens tilholdssted er Skive Fjord ved Skive Havn.

§ 2: FORMÅL

 1. Klubbens formål er at dyrke vinterbadning udendørs med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt.
 2. Klubben søger at ophjælpe et godt kammeratskab blandt medlemmerne og at udvikle deres lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben.

§ 3: LEDELSE

 1. Den daglige ledelse og klubbens øvrige interesser varetages af en bestyrelse på op til syv medlemmer.
 2. a) Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gan­gen på generalforsamlingen.
  b) Tre bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal, og fire bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.
  c) Bestyrelsen konstituerer sig selv med Formand og Kasserer.
 3. a) Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne skønner behov herfor. Ønsket fremsættes overfor formanden med angivelse af emne(r) der ønskes drøftet. Formanden indkalder herefter besty­relsen.
  b) Alle bestyrelsesafgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.
  c) Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 4. Klubben tegnes ved formanden og et bestyrelsesmed­lem.
 5. Bestyrelsen udarbejder egen forretningsorden.

§ 4 REGNSKAB

 1. Klubbens kasserer fører klubbens kassebog, og forestår alle økonomiske forhold.
 2. a) Regnskabet revideres umiddelbart efter årsskiftet af to revisorer.
  b) Revisorerne vælges for to år af gangen, dog således, at revisorerne skiftevis vælges i lige og ulige år.
 3. Bestyrelse og revisor kan når som helst forlange bøger, bilag og beholdninger forevist.
 4. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 5 GENERALFORSAMLING

 1. Den øverste myndighed er generalforsamlingen.
 2. a) Den ordinære årlige generalforsamling afholdes i fe­bruar måned.
  b) Der indkaldes med mindst fire ugers varsel, enten ved opslag i klublokalet, mail eller brev.
 3. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære general forsamling, skal være bestyrelsen i hænde mindst otte dage før generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 4 (Indkomne forslag) formuleres således, at dette enten kan imødekommes (JA) eller forkastes (NEJ) ved en afstemning. Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 9 (Eventuelt) er til drøftelse og der kan ikke stemmes om disse forslag.
 4. Enhver ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig.
 5. a) Alle afgørelser sker ved almindeligt stemmeflertal.
  b) Ved stemmelighed falder forslaget.
  c) Vedtægtsændringer kan kun foretages på en general­forsamling, som selvstændigt punkt på dagsorden.
  d) Vedtægtsændringer kræver dog mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte.
  Såfremt blot et medlem begærer skriftlig afstemning, skal dette ske.
 6. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.
  1: Valg af dirigent.
  2: Formandens beretning
  3: Regnskabet forelægges af kassereren.
  4: Indkomne forslag.
  5: Fastsættelse af kontingent for kommende år.
  6: Valg af bestyrelsen.
  7: Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen for et år.
  8: Valg af en revisor for to år og en suppleant for et år.
  9: Eventuelt.
 7. a) Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når be­styrelsen ønsker det, eller når mindst 10% af medlem­merne skriftligt overfor bestyrelsen har fremsat ønske herom, med den ønskede dagsorden.
  b) Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes ved brev eller mail til de enkelte medlemmer med mindst to ugers varsel. 

§ 6: MEDLEMMER

 1. Optagelse i klubben: Der er krav om deltagelse i klubbens ”Intro til vinterbadning” før medlemskab kan tegnes. Tilmelding til introduktion sker via www.viski.dk. I tilfælde af, at der er venteliste for optagelse i klubben, søges optagelse på ventelisten via www.viski.dk. Fra ventelisten bliver man tilbudt deltagelse i introduktion når ledige pladser efter først til mølle-princippet. Børn under 12 år kan ikke optages i klubben – men kan i følge med en forælder, bade uden at betale særskilt kontingent.
 2. Da klubbens formål er at dyrke vinterbadning udendørs, forpligter medlemmer sig til at efterleve dette formål.
 3. Stemme- og taleret på generalforsamlingen har med­lemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan ik­ke afgives stemme ved fuldmagt.
 4. Et medlem, der ved sin optræden, eller på anden måde viser sig uværdig til at være medlem af klubben, eller skader dens omdømme, kan efter bestyrelsens en­stemmige beslutning ekskluderes.
 5. Det årlige kontingent forfalder pr. 15. januar og dækker kalenderåret for medlemmet.
 6. Indtræder et medlem efter 15. januar og inden 1. juli be­tales fuldt kontingent. Ved indtrædelse efter 1. juli beta­les ½ kontingent for resten af året.
 7. Udmeldelse skal ske til kassereren, hvorefter evt. mang­lende kontingent vil blive opkrævet.
 8. Ved udtrædelse af klubben, kan der ikke gøres krav på klubbens midler.

§ 7: OPLØSNING AF KLUBBEN

 1. Ved eventuel opløsning af klubben indkaldes til ekstra­ordinær generalforsamling med mindst fire ugers varsel.
 2. Mindst 2/3 af alle medlemmer skal stemme for opløs­ning
 3. Er der ikke mødt 2/3, skal der tidligst tre måneder eller senest seks måneder efter indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling
 4. På denne skal mindst 2/3 af fremmødte medlemmer stemme for opløsning.
 5. Ved opløsning af klubben, skal eventuel formue anven­des til andet folkeoplysende foreningsarbejde. Den sid­ste generalforsamling tager beslutning herom.

Ovennævnte vedtægter er godkendt på generalforsamlin­gen, fredag den 24. februar 2023.

Underskrevet af bestyrelsen
Michael Queck (Formand)
Charlotte Sejer Pedersen (Kasserer)
Mogens Nielsen
Birthe K. Andersen
Lotte Norup